Person­data

Uddybende oplysninger om vores behandling af dine persondata.

EWII Fibernet A/S indsamler personoplysninger om dig, som vi jævnfør persondataforordningens artikel 13 og 14, skal give dig følgende oplysninger om.

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger og retsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: I forbindelse med udrulning af fibernet i dit område ønsker vi at komme i kontakt med dig, når vi ved, hvornår vi kommer og graver på din vej.

Behandlingen foretages på baggrund af en interesseafvejning. Behandlingsgrundlaget er således persondataforordningens artikel 6, stk. 1 litra f. Behandlingen foretages med henblik på at optimere projekteringen, så vi kan mindske generne for dig mest muligt. Der er i den forbindelse lagt vægt på selve karakteren af de indsamlede personoplysninger, samt at disse er offentligt tilgængelige, hvorfor hensynet til dig som registreret ikke kræver en beskyttelse af personoplysninger, som går forud for EWII Fibernet A/S’ legitime interesse i behandlingen.

Hvis du har udfyldt og indsendt formularen, om at blive kontaktet, sender vi en mail til dig, hvor vi bekræfter modtagelsen af dine oplysninger, og at du vil blive kontaktet telefonisk. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Denne behandling foretages på baggrund af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Adresseoplysninger, navn og kontaktoplysninger i form af telefonnumre og e-mailadresse.

Modtagere eller kategorier af modtagere

EWII Fibernet A/S benytter forskellige samarbejdspartnere i forbindelse med udrulningen af fibernet i dit område. I det omfang disse behandler dine personoplysninger på vegne af EWII Fibernet A/S, vil behandlingen ske i henhold til en skriftlig databehandleraftale.

EWII Fibernet A/S har indgået en aftale med LK Fiber ApS, som skal bistå med diverse administrative opgaver i forbindelse med udrulningen af fibernet. EWII Fibernet vil overlade dine kontaktoplysninger til LK Fiber med henblik på telefonisk kontakt.

Modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger relateret til udrulning af fibernet i projektet ”Fiber i alt til alle” i fem kalenderår efter udrulning hos dig.

Hvor dine personlysninger stammer fra

Oplysningerne om dig stammer fra offentligt tilgængelige databaser såsom krak.dk eller dgs.dk eller fra dig selv, hvis du har udfyldt og indsendt formular om at blive kontaktet.

Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse. 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.

Identitet på og kontaktoplysninger for den dataansvarlige

Henvendelser vedrørende denne persondatapolitik eller øvrige henvendelser omkring EWII Fibernets behandling af dine persondata kan rettes til:

EWII Fibernet A/S
Kokbjerg 30
6000 Kolding
CVR-nr.: 27970036

Databeskyttelsesrådgiver
Telefon: 70 50 50 50
Mail: persondata@ewii.dk