Person­­data­­politik

Denne persondatapolitik er gældende for EWII Fibernet A/S.

Fair og transparent behandling

Når vi beder dig om at stille persondata til rådighed for os, oplyser vi dig i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilke formål.

Du vil som udgangspunkt modtage oplysning herom på tidspunktet for indsamlingen af dine persondata.

Vi anvender denne type data om dig

De data, vi anvender, vil afhænge af det konkrete formål, men kan blandt andet omfatte:

  • Almindelige persondata, fx kontaktoplysninger

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.

Det sker, når vi har brug for:

  • Opfyldelse af din anmodning om produkter eller tjenester
  • Administration af din relation til os
  • Opfyldelse af lovkrav

Vi behandler kun relevante og nødvendige persondata

EWII Fibernet behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger fx ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

EWII Fibernet indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et andet lovligt grundlag for at behandle dem, fx hvor behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af vores aftale med dig.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

EWII Fibernet tager IT- og datasikkerheden alvorligt og har derfor vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om adgangen til de data, vi behandler om dig. 

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. 

Du kan her få indsigt i den kontaktinformation, vi har registreret om dig, du kan se og også udskrive/downloade forbrugsoplysninger samt se dine regninger, og øvrige personoplysninger, der behandles i forbindelse hermed.

Du kan endvidere altid gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, vil vi meget gerne høre fra dig. Du har du ret til at få unøjagtige eller forkerte data rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. 

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne nederst til at sende en indsigelse.

Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Kontakt

Henvendelser vedrørende denne persondatapolitik eller øvrige henvendelser omkring EWIIs behandling af dine persondata kan rettes til EWIIs databeskyttelsesrådgiver:

EWII
Kokbjerg 30
6000 Kolding

Databeskyttelsesrådgiver
Telefon: 70 50 50 50
Mail: persondata@ewii.dk